1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1.1. Organizatorem konkursu „Czytaj Szlak Wisły i wygraj kultowy plecak Osprey” zwanego dalej konkursem jest:

1.2. Neverending Stories Dominik Szczepański ul. Grupy „AK Północ” 4/38 00-713 Warszawa NIP: 6842531095 Regon: 387636376, zwany dalej Organizatorem.

1.3. Sponsorem nagród w konkursie jest AlpinSport – ALP Sp. z o.o. ul. Rybnicka 20 43-190 Mikołów NIP 634-249-76-04 REGON 278066816 www.alpinsport.pl zwana dalej Sponsorem nagród.

1.4. Konkurs rozpocznie się dn. 02.06.2021r. i trwać będzie do dnia 10.07.2021r.

1.5. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. ZASADY OGÓLNE KoNKURSU
 • 2.1. Neverending Stories Dominik Szczepański ul. Grupy „AK Północ” 4/38 00-713, jest Organizatorem konkursu, w którym zostaną wyłonione i nagrodzone 2 osoby: laureatka i laureat
 • 2.2. Aby wziąć udział w konkursie należy na stronie https://neverendingstories.store/ kupić egzemplarz książki „Szlak Wisły. 1200 km Pieszej Przygody”, a następnie sfotografować się z książką (zdjęcie typu „selfie”) i gotową fotografię umieścić w mediach społecznościowych: na profilu Facebook lub/i Instagram dodając oznaczenie (hasztag) „#czytamSzlakWisly”. Należy zadbać o to, aby wpis na profilu prywatnym był widoczny dla wszystkich użytkowników Facebook lub/i Instagram. Do opublikowanej fotografii należy dopisać kilka zdań opowiadających o tym, dlaczego warto czytać książkę „Szlak Wisły. 1200 km Pieszej Przygody”
 • 2.3. Fotografie należy opublikować nie później niż 10.07.2021, do godziny 23:59. Dzień ten uznaje się za ostatni dzień trwania konkursu
 • 2.4. W kolejnych dniach Organizator konkursu dzięki oznaczeniu (hasztag) „#czytamSzlakWisly” oceni zgłoszone do konkursu prace oraz wybierze 2 zwycięzców: laureata i laureatkę.
 • 2.5 Nagrodami w konkursie są 2 plecaki marki Osprey. Model „Talon” dla laureata i model „Tempest „dla laureatki.
 • 2.6 Zarówno laureat jak i laureatka mogą dokonać ostatecznego wyboru koloru, wielkości i litrażu plecaka zgodnie z dostępnością plecaków na stronie www.alpinsport.pl
 • 2.7 Nagrody w konkursie nie podlegają zamianie na inny model lub gratyfikację finansową
 1.  REKLAMACJE
 • 3.1. Reklamacje związane z konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 7 dni od daty zakończenia konkursu
 • 3.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, ewentualnie adres mailowy/telefon kontaktowy oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji.
 • 3.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 • 3.4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania do Organizatora.
 • 3.5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 • 3.6. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji wiadomością e-mail wysłaną najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
 • 3.7. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 1.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 4.1. Regulamin niniejszego Plebiscytu jest dostępny na stronie https://neverendingstories.store/regulaminkonkursu
 • 4.2. Na życzenie uczestnika Plebiscytu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Plebiscytu.
 • 4.3. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 • 4.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.